Algemene voorwaarden Interim Solutions B.V.

versie 23/10/2023
(BTW BE0739687752 – VG2285/UC)

Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke levering van diensten door Interim Solutions beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) die bestaan:

 • Een deel algemene bepalingen die op elke samenwerking tussen de Klant en Interim Solutions van toepassing zijn, ongeacht of het gaat over uitzendarbeid of werving en selectie (titel I)
 • Een deel bepalingen dat uitsluitend betrekking heeft op uitzendarbeid (titel II)
 • Een deel bepalingen dat uitsluitend betrekking heeft op werving en selectie (titel III)
   

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van elke samenwerking (hierna: ‘Overeenkomst’) tussen Interim Solutions en de Klant. Deze vormen samen het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken. Eventuele bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst tussen partijen hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. De Klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar Interim Solutions. Mocht de Klant daartoe in gebreke blijven, wordt elke daad van de Klant die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, met de door Interim Solutions voorgestelde Uitvoerder beschouwd als een aanvaarding van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden gelden onder meer wanneer de Klant een aanvraag toevertrouwt aan Interim Solutions/Interim Solutions een Kandidaat voorstelt aan de Klant om hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij om diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: de ‘Opdracht’).

1 Definities

 • Onder ‘Voorstelling/Voorstellen’ wordt begrepen: het meedelen van informatie aan de Klant betreffende het profiel van de Uitvoerder en gegevens aan de hand waarvan de Klant de Uitvoerder kan identificeren, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt (hierna: ‘Voorstelling’ of ‘Voorstellen’).
 • Onder ‘Uitvoerder’ wordt begrepen: elke persoon die Interim Solutions voorstelt aan de Klant om, naargelang de opdracht, hetzij vast in dienst te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: ‘Uitvoerder’). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn per categorie van Uitvoerder, worden verder geregeld onder respectievelijk titel II of III van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Onder ‘Overeenkomst’ wordt bedoeld: de commerciële afspraken zoals overeengekomen tussen de Klant en Interim Solutions.
   

2 Duur

2.1 De Overeenkomst tussen de Klant en Interim Solutions neemt een aanvang op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst of op het ogenblik dat de Klant een daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door Interim Solutions voorgestelde Uitvoerder en loopt voor twaalf maanden te rekenen vanaf (laatste datum heeft voorrang) ofwel de datum van de Overeenkomst, ofwel de datum waarop de Klant een laatste daad heeft gesteld die leidt tot een samenwerking, behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt niet vroegtijdig beëindigd door het invullen van een zoekopdracht/vacature van één bepaalde functie door één Uitvoerder en blijft gedurende de termijn van 12 maanden na ondertekening van toepassing.

2.2 Een offerte is enkel geldig voor de afspraken vermeld in de Opdracht. De geldigheids- duur van een offerte is 14 kalenderdagen.

3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen. De facturen van Interim Solutions zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de Klant.

3.2 De facturen van Interim Solutions worden op elektronische wijze bezorgd aan de Klant, hetzij per mail in pdf, hetzij via het online-platform, naargelang de keuze van de Klant. Op uitdrukkelijke vraag van de Klant, kan Interim Solutions de facturen per post aan de Klant bezorgen, doch hiervoor is door de Klant een ecofee verschuldigd van € 5,20/factuur.

3.3 Indien de Klant na de vervaldatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, heeft Interim Solutions het recht om de uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn. Bij niet-betaling binnen de afgesproken betaaltermijn, wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een interestvoet van 12% per jaar. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit:

 • voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van € 125,00.
 • voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.
   

Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk van rechtswege opeisbaar vanaf de wanbetaling van één enkele factuur, schriftelijke ingebrekestelling, geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, RSZ-dagvaardingen of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de Klant. Daarenboven behoudt Interim Solutions zich het recht voor om in deze gevallen de gehele Opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen en/of contante betaling te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Interim Solutions zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum gelijk is 30% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, dit on verminderd het recht van Interim Solutions om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

3.4 Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

3.5 De Uitvoerder is niet gemachtigd om facturen te innen.

3.6 Alle klachten betreffende de facturen moeten de maatschappelijke zetel van Interim Solutions binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk en wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

3.7 De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

3.8 Indien conform de Overeenkomst of een andere grond een creditnota dient toegekend te worden aan de Klant, zal dit enkel worden toegekend aan de Klant indien aan volgende voorwaarden cumulatief werd voldaan;

 • De Klant heeft alle vervallen facturen betaald;
 • De aanvraag tot de creditnota door de Klant gebeurt schriftelijk en gebeurt uiterlijk binnen een termijn van 18 maanden na de laatste prestaties waarop de creditnota betrekking heeft.
   

4 Discriminatie

4.1 Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mogen Uitvoerders niet op discriminatoire wijze behandeld worden. Interim Solutions discrimineert niet. Interim Solutions selecteert en stelt Uitvoerders voor op grond van hun competenties en kwalificaties en houdt enkel rekening bij de zoektocht naar de juiste Uitvoerder met objectieve en reële functie-eisen van de Klant.