Privacy- en Cookiebeleid

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Interim Solutions bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de website www.interimsolutions.be (de ‘Website’). De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Interim Solutions met maatschappelijke zetel te Bergstraat 30, 9700 Oudenaarde, België en ingeschreven in de KBO onder nummer 0739687752 (Interim Solutions BV).
 

1.2. Interim Solutions streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).
 

1.3. Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan Interim Solutions te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 2 - Persoonsgegevens 

2.1  Interim Solutions verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

Elektronische identificatiegegevens:
zoals bv. IP-adres, via cookies (zie artikel 7),…; 

Identificatiegegevens: 
zoals bv. naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, …; 

Professionele en/of opleidingsgegevens:
zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;

Gegevens voor salarisadministratie:
zoals bv. rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer,…
 

2.2  Interim Solutions verwerkt daarnaast ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon. 

Artikel 3 - Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking 

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond: 

Interim Solutions zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Elektronische identificatiegegevens:

 • Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website;
 • Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Interim Solutions om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van Interim Solutions te waarborgen.  De gerechtvaardigde belangen van Interim Solutions mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.
   

Identificatiegegevens: 

 • Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming.
   

Professionele en/of opleidingsgegevens:

 • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature; 
 • Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
 • Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen; 
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;  
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van Interim Solutions om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie.
   

Gegevens voor salarisadministratie: 

 • Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen;
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
   

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
 

3.2 Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening).

Direct marketing met betrekking tot Interim Solutions haar diensten kan naar bestaande klanten van Interim Solutions en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.

Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie artikelen 5 en 10 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.
 

3.3 Doorgifte aan derden:
 

3.3.1 Doorgifte aan derde dienstverleners

Interim Solutions kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Interim Solutions zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.
 

3.4 Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Interim Solutions uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Interim Solutions zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen Interim Solutions en u: 

Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website;

Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten; 

Gegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten:

Indien u ooit onder contract hebt gestaan bij Interim Solutions:

 • Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen.
 • Loonbrieven, evaluatiedocumenten en cv’s zullen reeds na 5 jaar worden gewist. 
 • Indien u nooit onder contract hebt gestaan bij Interim Solutions:
 • Alle kandidaten met wie er de laatste 10 jaar geen contract noch contact is geweest, zullen  worden gewist.
 • Alle kandidaten zullen 5 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van  discriminatievorderingen.
 • Van kandidaten in de database waarbij het laatste contactmoment tussen de 5 en 10 jaar  geleden is, zullen de documenten (zoals het cv) en de persoonsgegevens (zoals GSM en e- mailadres) automatisch worden verwijderd na 5 jaar.
 • Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen; 
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten
 • Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte. 

Artikel 5 - Uw rechten

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 10). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Interim Solutions is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32(0)2 274 48 00
of Fax +32(0)2 274 48 35,
contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens. 

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen - die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring - tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 7 - Cookies

7.1 Wat zijn cookies? 

Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Interim Solutions en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 
 

7.2 Waarom gebruiken we cookies? 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Ons cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
 

7.3 De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

 • Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website en applicaties te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website goed werken. Zonder deze cookies kan de website niet werken zoals het hoort. Daarom kan u er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

 • Statistische cookies 

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van onze website. Op die manier willen we te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kunnen we onze website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor u.

 • Marketingcookies 

Met marketingcookies analyseren we uw surfgedrag, zodat we u op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die u op het lijf geschreven zijn. Op onze website zal u daar niets van merken, omdat interimsolutions.be geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat u bij ons zocht.

 • Personalisatiecookies 

Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op uw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is uw surfgedrag, zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u woont. Op die manier kunnen we u een optimale surfervaring bieden. 

Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de Interim Solutions website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst.

 • Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
 

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
 

7.4 Uw toestemming: 

U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op onze website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met ons op het e-mailadres ilse@interimsolutions.be.

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

Artikel 8 - Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 9 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 14 december 2021.

Artikel 10 – Ons contacteren

U kan steeds Ilse Norman contacteren op het nummer 055/300.012 of ilsenorman@interimsolutions.be.

- Kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en geïnteresseerden:

Heeft u als kandidaat, uitzendmedewerker, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe Interim Solutions met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via dit contact formulier.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 5). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gebruik dan dit formulier.

- Bedrijven en klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe Interim Solutions omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via volgend contact formulier.